معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمترئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان رودبار
دسته بندیشهرستان‌ها
نامسید سلیم
نام خانوادگیقاسمی
تلفن مستقیم01334622177
نمابر01334623170
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-roodbar@rmto.ir
عکس
آدرسرودبار-خیابان شهید انصاری- روبروی مخابرات-اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان رودبار
 
ضمايم
سمتسرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان رشت
دسته بندیشهرستان‌ها
ناماردشیر
نام خانوادگیعلیزاده
تلفن مستقیم01333121158 -01333124004
نمابر01333121157
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-rasht@rmto.ir
عکس
آدرسرشت-پل بوسار-اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان رشت
 
ضمايم
سمترئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان صومعه سرا
دسته بندیشهرستان‌ها
نامنیما
نام خانوادگیشفقی
تلفن مستقیم01344329120 - 01344322141
نمابر01344323057
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-somesara@rmto.ir
عکس
آدرسصومعه سرا-خیابان برش نورد - روبروی جهادکشاورزی-اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان صومعه سرا
 
ضمايم
سمترئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان فومن
دسته بندیشهرستان‌ها
نامعین الله
نام خانوادگیخانعلی زاده
تلفن مستقیم01334730530
نمابر01334723097
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-fooman@rmto.ir
عکس
آدرسفومن-ابتدای جاده سنگ بیجار-اداره راهداری و حمل ونقل جاده‌ای شهرستان فومن
 
ضمايم
سمترئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان لاهیجان
دسته بندیشهرستان‌ها
نامفرهاد
نام خانوادگیدلدار
تلفن مستقیم01342424909- 01342424901- 01342342920
نمابر01342426903
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-lahijan@rmto.ir
عکس
آدرسلاهیجان-بلوار امام رضا- جنب پمپ بنزین-اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان لاهیجان
 
ضمايم
سمتسرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان رودسر
دسته بندیشهرستان‌ها
نامسبحان
نام خانوادگیمحمدی لیمائی
تلفن مستقیم01342630018- 01342630017
نمابر01342631302
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-roodsar@rmto.ir
عکس
آدرسرودسر- رامدشت-اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان رودسر
 
ضمايم
سمترئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان آستارا
دسته بندیشهرستان‌ها
نامرمضان
نام خانوادگیدانش
تلفن مستقیم0134482051 - 01344822050
نمابر01344823204
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-astara@rmto.ir
عکس
آدرسآستارا- خیابان فارابی – خیابان معلم جنب بانک رفا-اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان آستارا
 
ضمايم
سمتسرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بندر انزلی
دسته بندیشهرستان‌ها
نامسید مرتضی
نام خانوادگیعظیمی
تلفن مستقیم01344427950
نمابر01344427950
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-anzali@rmto.ir
عکس
آدرسبندر انزلی-بلوار آیت ا... پیشوایی - روبروی هنرستان شهید خدادای مجتمع اداری شهیدرجایی-اداره راهداری وحمل و نقل جاده‌ای شهرستان بندر انزلی
 
ضمايم
سمترئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان تالش
دسته بندیشهرستان‌ها
نامغلامحسین
نام خانوادگیبخت شاهی
تلفن مستقیم01344220502
نمابر01344224875
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-talesh@rmto.ir
عکس
آدرستالش-خیابان مطهری - جنب بیمارستان شهید نورانی-اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان تالش
 
ضمايم
سمترئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان لنگرود
دسته بندیشهرستان‌ها
نامکاوه
نام خانوادگیمجاوری
تلفن مستقیم01342548432
نمابر01342524900
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-langeroud@rmto.ir
عکس
آدرسلنگرود-جاده لنگرود به لاهیجان خیابان حافظ پشت زمین ورزشی شهدا-اداره راهداری وحمل و نقل جاده‌ای شهرستان لنگرود
 
ضمايم
سمترئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان رضوانشهر
دسته بندیشهرستان‌ها
نامیونس
نام خانوادگیهوشمند پور
تلفن مستقیم01344622644
نمابر01344627199
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-rezvanshahr@rmto.ir
عکس
آدرسرضوانشهر-خیابان سردار جنگل - جنب جهادکشاورزی-اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان رضوانشهر
 
ضمايم
سمترئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان آستانه اشرفیه
دسته بندیشهرستان‌ها
ناممرتضی
نام خانوادگیقاسم زاده
تلفن مستقیم01352134546 - 01342120735
نمابر01342132040
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-astane@rmto.ir
عکس
آدرسآستانه اشرفیه-بلوار دکتر معین- ابتدای خیابان جهاد-اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان آستانه اشرفیه
 
ضمايم
سمترئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان ماسال
دسته بندیشهرستان‌ها
نامسید نورالدین
نام خانوادگیفاطمی
تلفن مستقیم01344662593
نمابر01344660103
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-masal@rmto.ir
عکس
آدرسماسال-چهار راه جهاد- روبروی دانشگاه پیام نور-اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان ماسال
 
ضمايم
سمتسرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان شفت
دسته بندیشهرستان‌ها
نامعمار
نام خانوادگیرهبری
تلفن مستقیم01334784393
نمابر01334784393
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-shaft@rmto.ir
عکس
آدرسشفت-خیابان امام خمینی - روبروی اداره ارشاد اسلامی-اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان شفت
 
ضمايم
سمترئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان سیاهکل
دسته بندیشهرستان‌ها
نامنورالدین
نام خانوادگیپور عسکری
تلفن مستقیم01343229688 - 014342321609
نمابر01342321709
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-siahkal@rmto.ir
عکس
آدرسسیاهکل-خیابان امام - روبروی اداره برق-اداره راهداری وحمل و نقل جاده‌ای شهرستان سیاهکل
 
ضمايم
سمترئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان املش
دسته بندیشهرستان‌ها
نامحمیدرضا
نام خانوادگیجعفرپور جلالی
تلفن مستقیم01342728457 - 01342728441
نمابر01342728458
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-amlash@rmto.ir
عکس
آدرساملش-خیابان آیت ا... غفاری - جنب جهاد کشاورزی-اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان املش
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"