معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمترئیس مرکز مدیریت اطلاعات راهها و حمل و نقل جاده ای
دسته بندیاداره مديريت راهها
ناممحمود
نام خانوادگیاشجاری
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی120
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس مرکز مدیریت اطلاعات راهها و حمل و نقل جاده ای
دسته بندیاداره مديريت راهها
نامالیاس
نام خانوادگیغریب
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی117
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس مرکز مدیریت اطلاعات راهها و حمل و نقل جاده ای
دسته بندیاداره مديريت راهها
نامحسین
نام خانوادگیبهروز نرگسی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی117
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس مرکز مدیریت اطلاعات راهها و حمل و نقل جاده ای
دسته بندیاداره مديريت راهها
ناممازیار
نام خانوادگییحیی زاده
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی117
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"