معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمترئیس ادراه ماشین آلات
دسته بندیاداره ماشين آلات و تجهيزات راهداري
نامفریبرز
نام خانوادگیچراجی
تلفن مستقیم013-33669152
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-mashinalat@rmto.ir
عکس
آدرسرشت-میدان نیروی دریایی-اداره ماشین آلات
 
ضمايم
سمتکارشناس مسئول ماشین آلات
دسته بندیاداره ماشين آلات و تجهيزات راهداري
ناممحمود
نام خانوادگیرضایی
تلفن مستقیم013-33669152
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-میدان نیروی دریایی-اداره ماشین آلات
 
ضمايم
سمتکارشناس ماشین آلات
دسته بندیاداره ماشين آلات و تجهيزات راهداري
نامعلیرضا
نام خانوادگیبهاری
تلفن مستقیم013-33669152
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-میدان نیروی دریایی-اداره ماشین آلات
 
ضمايم
سمتکارشناس ماشین آلات
دسته بندیاداره ماشين آلات و تجهيزات راهداري
نامحسن
نام خانوادگیآرزومند
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-میدان نیروی دریایی-اداره ماشین آلات
 
ضمايم
سمتکارشناس ماشین آلات
دسته بندیاداره ماشين آلات و تجهيزات راهداري
نامیحیی
نام خانوادگیعاشوری مقدم
تلفن مستقیم013-33669152
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-میدان نیروی دریایی-اداره ماشین آلات
 
ضمايم
سمتکارشناس ماشین آلات
دسته بندیاداره ماشين آلات و تجهيزات راهداري
نامزین العابدین
نام خانوادگیسیفی پور
تلفن مستقیم013-33669152
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-میدان نیروی دریایی-اداره ماشین آلات
 
ضمايم
سمتکارشناس ماشین آلات
دسته بندیاداره ماشين آلات و تجهيزات راهداري
ناممحسن
نام خانوادگیحق شناس
تلفن مستقیم013-33669152
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-میدان نیروی دریایی-اداره ماشین آلات
 
ضمايم
سمتمسئول انبار مواد سوختی و روغنی
دسته بندیاداره ماشين آلات و تجهيزات راهداري
نامحسن
نام خانوادگیمحمدیان نصرت معبودی
تلفن مستقیم013-33669152
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-میدان نیروی دریایی-اداره ماشین آلات
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"