معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمترئیس اداره نگهداری ابنیه راهها
دسته بندیاداره نگهداري ابنيه فني راه‌ها
نامداود
نام خانوادگیشمس
تلفن مستقیم013-33323063
نمابر
تلفن داخلی31
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-abnieh@rmto.ir
عکس
آدرسرشت- میدان فرهنگ  - پشت جهاد کشاورزی-معاونت راهداری
 
ضمايم
سمتکارشناس نگهداری ابنیه راهها
دسته بندیاداره نگهداري ابنيه فني راه‌ها
نامولی ا...
نام خانوادگیهاشم پور
تلفن مستقیم013-33323063
نمابر
تلفن داخلی18
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- میدان فرهنگ  - پشت جهاد کشاورزی-معاونت راهداری
 
ضمايم
سمتكارشناس ابنيه فني
دسته بندیاداره نگهداري ابنيه فني راه‌ها
نامعليرضا 
نام خانوادگیجهانگيري
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-میدان فرهنگ-پشت جهاد کشاورزی-معاونت راهداری
 
ضمايم
سمتكارشناس پل و ابنيه فني
دسته بندیاداره نگهداري ابنيه فني راه‌ها
نامنیما
نام خانوادگیآجلي لاهيجي 
تلفن مستقیم013-33323063معاونت راهداری
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-میدان فرهنگ-پشت جهاد کشاورزی-معاونت راهداری
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"