معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمتکارشناس نگهداری راه
دسته بندیاداره نگهداري راه
نامفریبرز
نام خانوادگیلطفی پور
تلفن مستقیم013-33323063
نمابر
تلفن داخلی20
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- میدان فرهنگ  - پشت جهاد کشاورزی-معاونت راهداری
 
ضمايم
سمترئیس اداره نگهداری راه
دسته بندیاداره نگهداري راه
ناممهدی
نام خانوادگیعلی اکبری
تلفن مستقیم013-33323063
نمابر
تلفن داخلی14
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-negahdarirah@rmto.ir
عکس
آدرسرشت- میدان فرهنگ  - پشت جهاد کشاورزی-معاونت راهداری
 
ضمايم
سمتکارشناس نگهداری راه
دسته بندیاداره نگهداري راه
ناممحمد
نام خانوادگیمهرگان
تلفن مستقیم013-33323063
نمابر
تلفن داخلی15
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-میدان فرهنگ-پشت جهاد کشاورزی - معاونت راهداری
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"