معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمترئیس اداره ایمنی راه و حریم
دسته بندیاداره ايمني راه‌ها و حريم
نامغلامعلی
نام خانوادگینیک فهم
تلفن مستقیم013-33323063
نمابر
تلفن داخلی23
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- میدان فرهنگ  - پشت جهاد کشاورزی-معاونت راهداری
 
ضمايم
سمتکارشناس ایمنی راه
دسته بندیاداره ايمني راه‌ها و حريم
نامعلی
نام خانوادگینوایی
تلفن مستقیم013-33323063
نمابر
تلفن داخلی25
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- میدان فرهنگ  - پشت جهاد کشاورزی-معاونت راهداری
 
ضمايم
سمتکارشناس ایمنی راه
دسته بندیاداره ايمني راه‌ها و حريم
ناممحمدباقر
نام خانوادگیپور رجبی
تلفن مستقیم013-33323063
نمابر
تلفن داخلی31
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- میدان فرهنگ  - پشت جهاد کشاورزی-معاونت راهداری
 
ضمايم
سمتکارشناس ایمنی راه
دسته بندیاداره ايمني راه‌ها و حريم
نامرضا
نام خانوادگیصفایی
تلفن مستقیم013-33323063
نمابر
تلفن داخلی26
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- میدان فرهنگ  - پشت جهاد کشاورزی-معاونت راهداری
 
ضمايم
سمتکارشناس ایمنی راه
دسته بندیاداره ايمني راه‌ها و حريم
نامحسن
نام خانوادگینیک
تلفن مستقیم013-33323063
نمابر
تلفن داخلی27
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- میدان فرهنگ  - پشت جهاد کشاورزی-معاونت راهداری
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"