معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمترئیس اداره حمل و نقل کالا
دسته بندیاداره حمل و نقل كالا
نامفرزان
نام خانوادگیاصغری
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی177
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-kala@rmto.ir
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس مسئول حمل و نقل کالا
دسته بندیاداره حمل و نقل كالا
نامغلامرضا
نام خانوادگیخاکسار
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی107
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس مسئول حمل و نقل کالا
دسته بندیاداره حمل و نقل كالا
ناممجید
نام خانوادگیمحمد نژاد
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی180
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتمدیر پایانه بار رشت
دسته بندیاداره حمل و نقل كالا
نامحسن
نام خانوادگیحسن پور
تلفن مستقیم013-33696068
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسجاده رشت-تهران/ جنب اداره کل استاندارد استان گیلان/پایانه بار رشت
 
ضمايم
سمتکارشناس حمل و نقل کالا
دسته بندیاداره حمل و نقل كالا
ناممرتضی
نام خانوادگیدلجوی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی178
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس حمل و نقل کالا
دسته بندیاداره حمل و نقل كالا
نامسید حسن
نام خانوادگیباقری
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی181
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس حمل و نقل کالا
دسته بندیاداره حمل و نقل كالا
نامعلی
نام خانوادگیرمضانپور
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس حمل و نقل کالا
دسته بندیاداره حمل و نقل كالا
نامکیوان
نام خانوادگیرنجبر
تلفن مستقیم013-33696068
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسجاده رشت- تهران- جنب اداره کل استاندارد استان گیلان- پایانه بار رشت
 
ضمايم
سمتمسئول صدور کارت هوشمند
دسته بندیاداره حمل و نقل كالا
نامناصر
نام خانوادگیجمالی فرد
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"