معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمتحسابدار
دسته بندیامور مالي
نامرضا
نام خانوادگیمنتظری
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتحسابدار/جمعدار اموال
دسته بندیامور مالي
نامغلامحسن
نام خانوادگیشعبانی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی187
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-amval@rmto.ir
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتحسابدار اداره امور مالی و منابع
دسته بندیامور مالي
ناممحمد
نام خانوادگیرحمان طلب
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی126
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمترئیس اداره امور مالی و منابع
دسته بندیامور مالي
نامبهرام
نام خانوادگیبابایی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی129
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-mali@rmto.ir
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس امور مالی
دسته بندیامور مالي
نامفاطمه
نام خانوادگینصراللهی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی190
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتحسابدار
دسته بندیامور مالي
ناممحبوبه
نام خانوادگیقربانی نژاد
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی185
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتحسابدار
دسته بندیامور مالي
نامحجت
نام خانوادگیبراز
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی138
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتحسابدار و مسئول درآمد
دسته بندیامور مالي
نامطهمورس
نام خانوادگیمحمدی نوده
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی131
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتحسابدار
دسته بندیامور مالي
نامحسین
نام خانوادگیامیری
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی125
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتحسابدار
دسته بندیامور مالي
نامعلی
نام خانوادگیقهرمانی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی130
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتحسابدار
دسته بندیامور مالي
ناممحمد
نام خانوادگیاشرفی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس امور مالی
دسته بندیامور مالي
نامفاطمه
نام خانوادگیفلاحتی
تلفن مستقیم013-33110154
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-خیابان گلسار-روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"