معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمتحسابدار
دسته بندیامور مالي
نامرضا
نام خانوادگیمنتظری
تلفن مستقیم01333110154
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتحسابدار/جمعدار اموال
دسته بندیامور مالي
نامغلامحسن
نام خانوادگیشعبانی
تلفن مستقیم01333110154
نمابر
تلفن داخلی187
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتحسابدار اداره امور مالی و منابع
دسته بندیامور مالي
ناممحمد
نام خانوادگیرحمان طلب
تلفن مستقیم01333110154
نمابر
تلفن داخلی126
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمترئیس اداره امور مالی و منابع
دسته بندیامور مالي
نامبهرام
نام خانوادگیبابایی
تلفن مستقیم013-33110154
نمابر
تلفن داخلی129
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-mali@rmto.ir
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس امور مالی
دسته بندیامور مالي
نامفاطمه
نام خانوادگینصراللهی
تلفن مستقیم013-33110154
نمابر
تلفن داخلی190
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتحسابدار
دسته بندیامور مالي
ناممحبوبه
نام خانوادگیقربانی نژاد
تلفن مستقیم013-33110154
نمابر
تلفن داخلی185
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتحسابدار و جمعدار اموال
دسته بندیامور مالي
نامحمید رضا
نام خانوادگیکشاورز چینی جانی
تلفن مستقیم013-33110154
نمابر
تلفن داخلی127
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتحسابدار
دسته بندیامور مالي
نامحجت
نام خانوادگیبراز
تلفن مستقیم013-33110154
نمابر
تلفن داخلی138
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتحسابدار و مسئول درآمد
دسته بندیامور مالي
نامطهمورس
نام خانوادگیمحمدی نوده
تلفن مستقیم013-33110154
نمابر
تلفن داخلی131
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتحسابدار
دسته بندیامور مالي
نامحسین
نام خانوادگیامیری
تلفن مستقیم013-33110154
نمابر
تلفن داخلی125
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتحسابدار
دسته بندیامور مالي
نامعلی
نام خانوادگیقهرمانی
تلفن مستقیم013-33110154
نمابر
تلفن داخلی130
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتحسابدار
دسته بندیامور مالي
ناممحمد
نام خانوادگیاشرفی
تلفن مستقیم013-33110154
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس امور مالی
دسته بندیامور مالي
نامفاطمه
نام خانوادگیفلاحتی
تلفن مستقیم013-33110154
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-خیابان گلسار-روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"