اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان گیلان : اداره منابع انسانی،پشتیبانی و رفاه بازگشت به صفحه قبل
 

 معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمترئیس اداره منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
نامعلیرضا
نام خانوادگیارزانی
تلفن مستقیم013-32110152
نمابر
تلفن داخلی140
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-ensani@rmto.ir
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس مسئول امور اداری
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
نامزهرا
نام خانوادگیخلقت پرور
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی142
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس امور اداری-مسئول کارگزینی
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
نامفاریا
نام خانوادگیفرجی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی141
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس امور اداری-کارگزین
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
نامرضوانه
نام خانوادگیرحمانیان
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی143
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس آموزش
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
ناماحمد رضا
نام خانوادگیافتخاری
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی145
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-amoozesh@rmto.ir
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس ارزیابی و رسیدگی به شکایات
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
نامسجاد
نام خانوادگیرحیمی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی183
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتمسئول تدارکات
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
ناممحمد
نام خانوادگیداداشی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی149
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتمسئول خدمات
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
نامحافظ
نام خانوادگیاسداله پور
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی146
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتبایگان
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
نامنادر
نام خانوادگیاسدی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی149
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتاپراتور تلفن
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
نامسید علی
نام خانوادگیکشفی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی 201   -   202 
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتمتصدی تاسیسات
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
نامیوسف
نام خانوادگیسحرخیز
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی201     -      202
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتمسئول امور دفتری و بایگان
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
نامحمیدرضا
نام خانوادگیآبکار
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی158
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتمتصدی امور دفتری و بایگان
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
نامکبری
نام خانوادگیعلیزاده
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی150
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتمتصدی امور دفتری و بایگان
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
ناممحسن
نام خانوادگیشاکری نیا
تلفن مستقیم01333323062-معاونت راهداری
نمابر
تلفن داخلی30
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرس  رشت- میدان فرهنگ  - پشت جهاد کشاورزی
 
ضمايم
سمتمتصدی امور دفتری و بایگان
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
نامسید مجتبی
نام خانوادگیمعصومی
تلفن مستقیم013-33323062-معاونت راهداری
نمابر
تلفن داخلی13
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- میدان فرهنگ  - پشت جهاد کشاورزی
 
ضمايم
سمتمسئول سیستم حضور و غیاب
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
ناممجتبی
نام خانوادگیلطیفی
تلفن مستقیم013-33110154
نمابر
تلفن داخلی161
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس رفاه و پشتیبانی
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
نامجمال
نام خانوادگیمرتضی زاده
تلفن مستقیم013-33110154
نمابر
تلفن داخلی144
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتمتصدی امور تدارکات
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
ناممحمد
نام خانوادگیصادقی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتانباردار
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
ناماکبر
نام خانوادگیابراهیم نژاد
تلفن مستقیم013-33110154
نمابر
تلفن داخلی148
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-خیابان گلسار-روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتمتصدی امور دفتری و بایگانی
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
نامعلی
نام خانوادگیشیدایی
تلفن مستقیم013-33110154
نمابر
تلفن داخلی161
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-خیابان گلسار-روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتمتصدی امور دبیرخانه
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
نامشیرین
نام خانوادگیمساحی
تلفن مستقیم013-33110154
نمابر
تلفن داخلی159
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت-خیابان گلسار-روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"