معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمترئیس اداره حقوقی
دسته بندیاداره حقوقي
نامحسن
نام خانوادگیرجبی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی104
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکgilan-hoghughi@rmto.ir
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس حقوقی
دسته بندیاداره حقوقي
ناممیرحسین
نام خانوادگیموسوی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی197
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس حقوقی
دسته بندیاداره حقوقي
نامسید آسیه
نام خانوادگیموسوی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی199
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس حقوقی
دسته بندیاداره حقوقي
نامسولماز
نام خانوادگیشفقتی
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی200
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 
ضمايم
سمتکارشناس حقوقی
دسته بندیاداره حقوقي
نامابراهیم
نام خانوادگیمهدی دوست
تلفن مستقیم01332110154
نمابر
تلفن داخلی203
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسرشت- گلسار - روبروی پمپ بنزین-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"